• تاریخ: 2017-12-16
  • شناسه خبر: 24803
  • 214 بازدید

نتایج هفته دهم کورس اسبدوانی ﭘﺎﻳﻴﺰه گنبد

ارکین نیوز-ﭼﺎﺑﻜﺴﻮاﺭان ﺑﺮﺗﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻫﻢ ﻛﻮﺭﺱ اسبدوانی ﮔﻨﺒﺪﻛﺎﻭﻭﺱ اﻣﺮﻭﺯ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪند. ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻫﻢ ﻛﻮﺭﺱ اﺳﺒﺪﻭاﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﺰه اﺯﻇﻬﺮ اﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ۴۶ ﺭاﺱ اﺳﺐ ﺩﺭ ﭘﻴﺴﺖ ﺳﻮاﺭﻛﺎﺭی ﮔﻨﺒﺪﻛﺎﻭﻭﺱ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ و ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ. ﭼﺎﺑﻜﺴﻮاﺭاﻥ ﺩﺭ ۶ ﺩﻭﺭ ﻛﻪ ﺩﻭﺭ ...

ارکین نیوز-ﭼﺎﺑﻜﺴﻮاﺭان ﺑﺮﺗﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻫﻢ ﻛﻮﺭﺱ اسبدوانی ﮔﻨﺒﺪﻛﺎﻭﻭﺱ اﻣﺮﻭﺯ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪند.

ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻫﻢ ﻛﻮﺭﺱ اﺳﺒﺪﻭاﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﺰه اﺯﻇﻬﺮ اﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ۴۶ ﺭاﺱ اﺳﺐ ﺩﺭ ﭘﻴﺴﺖ ﺳﻮاﺭﻛﺎﺭی ﮔﻨﺒﺪﻛﺎﻭﻭﺱ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ و ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ.

ﭼﺎﺑﻜﺴﻮاﺭاﻥ ﺩﺭ ۶ ﺩﻭﺭ ﻛﻪ ﺩﻭﺭ اﻭﻝ, ﺩﻭﻡ,ﺳﻮﻡ ﻫﺰاﺭﻣﺘﺮﻱ و ﺩﻭﺭﻫﺎﻱ, ﭼﻬﺎﺭﻡ, ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﻫﺰاﺭ و ۲۰۰ ﻣﺘﺮﻱ, ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮﺩاﺧﺘﻨﺪ.

ﺩﻭﺭ اﻭﻝ ﺳﺮﻳﻚ, ﻧﺎﺩﺭ ﺻﺎﻟﺢ ﭘﻮﺭ, ﺩﻭﺭ ﺩﻭﻡ اﺭﺱ ,ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴم ﺁﺭﻣﻴﺪﻩ, ﺩﻭﺭ ﺳﻮﻡ ﻛﺎﺭاﺩﻝ, ﻧﺎﺻﺮاﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻱ, ﺩﻭﺭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﺎﺯﻧﻮﺵ ﻗﺮﻩ ﺑﻼغ, ﻛﻤﺎﻝ ﺩﻟﻴﺠﻪ ﻋﻂﺎ, ﺩﻭﺭ ﭘﻨﺠﻢ ﺩاﺯﻣﺎﺭاﻝ ﺁﻕ ﺗﻮﺳﻠﻲ ﺑﺸﮕﺮﺩ,ﺩﻭﺭ ﺷﺸﻢ ﻳل ﻓﺎﻡ, ﺟﻮاﺩ ﺁﭼﺎﻙ, ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻫﻢ ﻛﻮﺭﺱ ﭘﺎﻳﻴﺰه ﮔﻨﺒﺪﻛﺎﻭﻭﺱ ﻫﺴﺘﻨد/باشگاه خبرنگاران جوان

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست