• تاریخ: 2016-02-09
  • شناسه خبر: 14447
  • 929 بازدید

«اگر از شعار اولیه عدول شود یاشولی ها دو شقه خواهند شد»

ارکین نیوز – برادر بزرگوار آمان محمد خوجملی اکنون به صداقت قلم وگفتارت میتوان یقین پیدا کرد .شما با حضور در این جمع بخود اجازه نداده اید که از افکار وعقیده درست خویش به نفع جمعی دست بردارید، بلکه با ابن حرکت خود نش ...

ارکین نیوز – برادر بزرگوار آمان محمد خوجملی اکنون به صداقت قلم وگفتارت میتوان یقین پیدا کرد .شما با حضور در این جمع بخود اجازه نداده اید که از افکار وعقیده درست خویش به نفع جمعی دست بردارید، بلکه با ابن حرکت خود نشان داده اید که شما آنچه که واقعا بصلاح جامعه ترکمن صحرااست قدم بر می دارید .
نویسنده توانا وچیره دست اسماعیل توانگری با آن مطالب عمیقشان در هفته نامه صحرا فقدان ونبود حزب سیاسی د رمنطقه را باعث تشکیل اجماع مردم می داند ، وبا توجه به متون سیاسی ،در عالم سیاست هرگونه ائتلاف واجماع در انتخابات کم رنگ کردن نقش مردم در انتخاب اصلح می دانندوبه نوعی تضیف پایه های دموکراسی میشمارند ..
من نگارنده با توجه به آشنایی به مقالات شما(امان محمد خوجملی ) در رونامه صحرا ،حضور شما رادرجمع یاشولیها سوال برانگیز وچالش انگیز میدانستم واز حضور شما در این جمع به واقع ناخرسند بودم .
میتوان بوضوح دریافت که مش تفکر شما برخلاف جریان یاشولیها د رمسیر حقیقت وپشتیبانی از اجرای کارهایی فارغ از طایفه گرایی محض ترکمن صحرا استواراست.
شما بخوبی لمس کرده اید که دوستان شمادر جمع حاضر برخلاف صحبتها ی اولیه خود اکنون که به مراحل حساس تعیین کاندیدا اصلح ترکمن رسیده ایم .جهت بندی وحرکت خود را بسوی نیات از پیش تعیین شده خود سوق داده اند واز مسیر اصلی وهدف بزرگ که این یاشولیها ادعا آن را دارنند ، یعنی انتخاب یک کاندید اصلح وشایسته باتجربه وبا سواد وبا غیرت وهمیت حکایت کند پرهیز نموده اندوآنچه شما در پاسخ متن ارسالی خویش نوشته اید .یک کاندید ضعیف ترکمن حاصلی برای مردم صحرا نخواهد داشت .شاید منظور این افراد فرستادن کاندیدا مورد نظر فقط توفیق در انتصاب دوستان وفک وفامیل های خویش وهم چنین بدست آوردن فرصتهای کاری کوچک برای خود باشند .همان طور که در انتخابات گذشته اطرافیان بسیاری از این کاندیدها د رمناصب که لیاقتش را نداشته اند بکار برده شدند کهبارها شاهد آن بوده ایم .
اگر هدف والایی چون احقاق حقوق مردم صحرااست کاندید برتر فارغ از نام ونشان در جهت وسویی که بنفع تک تک آحاد مردم صحرا باشدقدم بردارد رسیدن به یک کاندید شاخص حرکتی قابل تقدیر وستایش است اما چرا این حرکت عظیم یاشولیها با شک وتردید همراه است که این حرکت از سوی افراد جامعه منفی تلقی میشود ، شک وشبه هایی که وجود داردوبخصوص در دوره های گذشته انتخابات بطور ملموسی جریان انتخابات را بنفع خود مصادر وفرصتهای بدست امده از انتخاب یک کاندید شایسته را بنفع طایفه وهمسویی خود تغییر داده اند .همین افراد امروز در لباس یاشولیها در جهت سربلندی صحرایی گام بر می دارند چگونه میتوان صداقت خلوص ایمان، خیر خواهی بعضی از این افراد که کارهایشان در طول سالیان گذشته برای مردم صحرا اظهر من الشمس است باور کرد .باید از اتفاقات ناخوشایندی که ناشی ازتعصبات وطایفه ای بر مردم صحر ا می رود پرهیز کرد، شاید جریانات از سوی بعضی از افراد این گروه اتفاق افتاده است .
بقولی در طول انتخابات شوراها با وجود غل وغشی که وجود داشت دوست دانشمند فرهیخته ای عنوان نمود که هدف این گروه از یاشولیها فرستادن نماینده ترکمن به شورا شهر وروستا گنبد است وچون لفظ ترکمن وجود دارد، نواقص آن باید نادیده انگاشته شود .در جواب آن فرهیخته گفتم پیروزی بهر بهایی هزینه هایی سنگینی در آینده برای مردم ما متحمل خواهد کرد سکوت وخوداری شما از اظهار نظر ویاعدم شرکت در این نشستها زمینه شکستهای بزرگتری در اینده فراهم خواهد کرد . شکست در انتخابات پایان دنیا نیست پیروزی بهر بهایی تضمین کننده حیات اجتماعی ما نیست .در طول تاریخ بسیاری از جوامع در تنگنه های اجتماعی ومدنی خاصی گرفتار بوده اند اما انان با اندیشه بزرگ وبا تفکراتی واقعا بر پایه علم ودانش به جنگ این نا برابر یها وتعبیض ها رفته اند .
در این مورد دوست ارجمندی که در دوره قبل یاشولیها زحمات فراوانی متحمل شد ویک از صادق ترین افراد انتخاباتی ترکمن صحراست اذعان می دارد .ما با چه زحماتی آرای مردم را جذب اینان نموده ایم .حال با گذشت سه سال بعضی از این شوراها وقتی برای حل وفصل مشکل یکی از شهروندان مراجعه می کنیم جواب سر بالا می دهند در حالی که برای حل وفصل مشکل بساز وبفروشها و افراد متمکن شهر جلسه خصوصی در ادراه شوراها برگزار می کنند واین هم گوشه ای از انتخاب اجماع مردم صحراست که آقایون اسیر ان هستند .
شقه شدن یاشولیها یا عدم تمکین کاندیدها وطرفداران آنان دور از ذهن نیست .در میان جمع حاضر کسانی حضور دارنند که اگر واقعا یاشولی بوده اند ان حرکان سخیف وبی ارزش را برای بدست اوردن کرسی در رقابت میان دوترکمن در دوره هشتم وجودداشت زیر پا نمی گذاشته اند واز ارزشهای والای قوم ترکمن ومیراث جاوید آن بخوبی هم چون شرف وناموسشان حمایت می کردند نه این که برا ی رسیدن بمقاصد شوم خود به قربانی رقیب بپردازند .اینان اگر یاشولی بوده اند صفات بزرگ منشی خود را دران دوره نشان می داده اند متاسفانه جمع کثیری از این یاشولیها در ان موقع تحت تاثیر طایفه گرایی ،منفعت طلبی خویش اصل بزرگ منشی وخویشتنداری خویش را فراموش کرده اند. شصت هزار رای بایرام گلدی برمک که ناشی از تفکرات بالای جوانا ن صحرا حاصل شد گرچه حضور اورا در صندلی سبز مجلس رقم نزد اما ستونهایی خرافه پرستی محض طایفه گرایی در مقابل شایسته سالاری شکست داد .گرچه اوبر مسند بهارستان رهسپار نشد اندیشه جدید در اذهان جوان روشن فکر صحر ا که ناشی از زحمات بی دریغ امان قلیچ شادمهر در مبارزه با طایفه گرایی بود رقم زد. در رقابت دوبرادر باید این بزرگان میدان دار داوری عادل وبزرگانی با متانت وبا عزت می شدند .اما آنچه در ان دوره شاهدش بودیم درست خلاف این مسئله ومصلحت بود .
چگونه ان روزهای تلخ را طرفداران بایرام گلدی برمک فراموش کنند در حالی که برای رسیدن وکوبیدن رقیب از هرچه ناجوانمردی بود دریغ نکردیم اقایانی که امروز صحبت از هم دلی وهم زبانی می کنند آیا فراموش کرده اند که با فرستادن دوربینهای فیلم برداری وانتشار آن بر عقیده وایمان برادران خود پا گذاشته اند چطور امروز می خواهید جوانان را پشت سر خود داشته باشید آن روز که هیمنه های آتش را بر طبل طایفه گرایی مسموم خود می پاشیدید جریان کذب وهابیت برمک که ناشی از دشمنی شما با مردم صحراست چگونه این لکه ننگ را به دامن نجیب ترین مردمان این صحرا می چسابنیدواز عواقب شوم انتشار چنین مهملاتی به ضرر کل مردم صحرا بی خبرید ،ایا تو که این فیلم راتدارک دیده بودی از مذهب وایمان بویی برده بودی آن موقع شرم وحیات کجا رفته بود .
یا زمانی که در مسجد رحمانیه آخوند آباد بر سر منبر فریاد قانین دمان یری میزدید به این روزها نمی اندیشید که صحرا همیشه به پاکی قلوب آدمهایش به صداقت وجوانمردی مردانش به ایمان وروحانیت والایش نیاز دارد .حالا که شکست دردوره قبلی انتخابات زنگهای خطر را بصدا درآورده ،آیا بازهم شاهد فرصت طلبی امیال طلبی بعضی از این اقایان باشیم .بازهم مردم صحرا نه بخاطر ایدهای شما بلکه به گستره نیاز به همبستگی روی خواهند اورد اما به چه بهایی .هر کاندیدی که از صندوق رای این افراد بیرون می آید باید کاندید تمام مردم صحرا باشد نه اینکه امربر بعضی از اقایون باشد هر کاندیدی موظف است تک تک آحاد جامعه خویش همیاری وهمکاری کند ، نه این که تمام وقت خود را وتمام فرصتها بدست آمده را به پای اقایان بریزد .در آسیب شناسی شکست یکی از نمایندگان اداوار گذشته برای برادر این نماینده یکی از مهمترین دلایل شکست او را فراموشی مردم خود ودل بستن او به چند تن از اطرافیانش عنوان نمودم.
.بحث خیلی طولانی است اما جا دارد از این فرصت نیکو بدست امده که امان گدی خوجملی باعث وبانی این مباحث بوده تشکر کنیم .آقای خوجملی اندیشه وتفکر صحیح شما را عده ای هرگز نخواهند پسندید چرا که این فکر شما مانعی در سر راه آنانی که بمقاصد کوچک دنیوی تمام امال مردمشان را می فروشند خواهد بود .
بازیها پشت پرده ،لابی گری ویار گیری مخفیانه وشبانه ، تفکرات مسموم خاطر خواهی قومیت طلبی چیزی جز کامیابی خود ودوستانش نیست .ساده لوحانه خواهد بود این یاشولیها را بیطرفانه وقاضی محکمه مردم ترکمن صحرا پنداریم . تجربه سوء استفاده این اقایون از تعصب های قومی وطایفه ای گرفته همه در جهت سوق دادن مردم به مسیری کاملا هدایت شده وکانالیزه شده بنفع کاندیدا مورد نظر خود هستند.
شما یک نکته کوچک از اشتباه یاشولیها را گوشزد کرده اید .اما حضور شما باید در جمع یاشولیها راباید بفال نیک گرفت ومن متعجب بودم که شما را با تفکری خاص ودانش سیاسی در جمع حاضر ناهمگون میدانستم .حال که مراحل حساس تصمیم راسخ برای کاندیدا مورد نظر رسیده است چالشهایی خود ساخته وآماده بوجود خواهد آمد وتفکرات خاصی پیاده خواهد شد تا انتخاب کاندید شایسته بدون حب وبغض های کثیف سیاسی با والاترین ارزشها با صیانت از حقوق مردم صحرا نه با قسم وایات بلکه با وجدانی بیدار بشتابیم وجنابعالی وسایر کسانی که فارغ از جاه ومقام پرستی این دنیا باید تلاش کنید تا پروسه مهندسی شده بعضی از یاشولیها به سنگ سخت دیوار بلند حقانیت مردمان صحرا بخورد واز این اجماع ناخواسته برگ برنده دیگری رو شود به امید روزهای بهتر برای مردمان صحرا
عبدالجلیل امانی نژاد گنبد کاووس
نوزدهم بهمن ماه هزار سیصدونود وچهار

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست