• تاریخ: 2015-06-20
  • شناسه خبر: 5115
  • 646 بازدید

جوابیه شرکت شادی مهر در خصوص نشر یک مطلب

ارکین نیوز – در پی درج مطلبی در سایت ارکین نیوز با عنوان ” در شرکت شادی مهر چه خبر ؟؟؟” مدیران شرکت جوابیه ای برای تنویر افکار عمومی برای سایت ارسال کردند که طبق قانون مطبوعات و نشریات در سایت بدون کم و ...

ارکین نیوز – در پی درج مطلبی در سایت ارکین نیوز با عنوان ” در شرکت شادی مهر چه خبر ؟؟؟” مدیران شرکت جوابیه ای برای تنویر افکار عمومی برای سایت ارسال کردند که طبق قانون مطبوعات و نشریات در سایت بدون کم و کاستی درج می گردد.
” از مهرماه سال ۹۲و با مستقر شدن مدیر عامل جدید نیروی حسابداری نیز بصورت تمام وقت شروع بکار نمود.کلیه اسناد و حسابها از جمله حسابهای مالیاتی و بدهکاری و بستانکاریها به روز گردید که جای باز کردن نواقص گسترده قبل در اینجا نمیگنجد و ادب نیز اجازه نمیدهد .
در خصوص تراز مالی سالهای ۹۲و۹۳ که هر دو تراز در موعد معین شده از سوی سازمان محترم از سوی شرکت ارسال شده است و در خصوص دیگر اتهامها باید یاد اور شویم که هر گونه اقدامی که در شرکتهای تعاونی تولید انجام میشود با مصوبه و تصمیم ایشان و تایید و نظارت اداره محترم شهرستان صورت میپذیرد و در مورد اتهامهای وارده به این عزیزان ایشان در رابطه با پیگیری موضوع شایسته تر از ما میباشند.
باید یاداور شد چگونه کسی که در د وره مدیر عاملی خود نقاط مبهم زیادی وجود دارد امروز سنگ اعضایی را به سینه میزند که به نان شبشان محتاجند لابد ایشان خودشان نان شب ان عزیزان را براورده خواهند ساخت ؟! یا این که این هم ادامه همان بازی است که برای جمع آوری رای در انتخابات پیش رو میباشد؟ در هر حال بهتر این بود با فهم و شعور اعضای محترم بازی نشده و به دیده احترا م به آنها نگاه شود نه فقط برای جمع کردن آرای آن عزیزان!!!!
در پایان از مدیران محترم سایت نیز انتظار میرفت اصوا حرفه ای روز نامه نگاری را که یکی از آنها حفظ حرمتها و آبروی اشخاص میباشد را رعایت میکرد و هر دل نوشته ای را که به غرض الوده است منتشر نمینمود یا حداقل یک طرفه به قاضی نمیرفت که انتشار چنین موضوعی نشان دهنده ان است و اسباب تشویش اذهان عمومی را فراهم نمیکرد.
در انتها وجود اختلاف در جوامع بشری یکی از اصول پیشرفت میباشد هر چند که باید همراه با احترام و رعایت اصل بیطرفی باشد نه فقط ارضای امیال دنیوی برخی افراد معلوم الحال .امید است مدیران محترم سایت با حضور در محل شرکت توضیحات طرف دیگر را نیز جویا شود و باعث تنویر افکار عمومی گردد .
با احترام شرکت شادی مهر.
مدیر سایت : به جهت حفظ حرمت ها و رعایت اصل بی طرفی برای این خبر هیچ نظری فعال نخواهد شد.